Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN RAVEN INTERIEUR | ARCHITECTUUR | PROJECTEN B.V.

I DEFINITIES

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Opdrachtgever: opdrachtgever die handelt als consument in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
De aannemer: opdrachtnemer die bedrijfsmatig werkzaamheden verricht of laat verrichten
Het werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en de aannemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de onderaannemers en aanemer geleverde materialen;
Meer- en minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van overeengekomen prijs;

Artikel 2 Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en aannemer.

II AFSPRAKEN

Artikel 3 Sluiten van de overeenkomst
De aannemer draagt er zorg voor dat elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt vastgelegd. Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:
• Een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk;
• de prijs van het werk;
• de betalingswijze.

De opdrachtgever en het bouwbedrijf kunnen afspraken maken op basis van twee prijsvormingsmethoden:
• vaste prijs
• regie

Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden. Bij regie komen opdrachtgever en de aannemer overeen dat de gemaakte kosten van de aannemer worden vergoed; tevoren wordt het uurtarief vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten; bij iedere afrekening maakt de aannemer een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben. Bij regie kan desgewenst een richtprijs worden afgegeven. Een richtprijs geldt als een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten. Een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden (deels vaste prijs, deels regie) is eveneens mogelijk.

Het bouwbedrijf draagt er zorg voor dat deze Algemene Voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever ter hand worden gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

III UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever
De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen èn voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de aannemer zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.
Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
• onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
• kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
• gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdracht gever ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van het bouwbedrijf op grond van artikel 4lid 4.

Artikel 5 Wijziging van de opdracht
Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij de aannemer ervoor zorg draagt dat zulks schriftelijk wordt vastgelegd.

Artikel 6 Onvoorziene complicaties
Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet de aannemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.

Indien de aannemer de opdrachtgever niet kan bereiken, dient de aannemer het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.

Eventuele extra kosten, die de aannemer moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die noodzakelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed, tenzij de schade aan de aannemer is toe te rekenen.

Artikel 7 Oplevering
Na voltooiing van het werk nodigt de aannemer de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.

Indien er gebreken worden geconstateerd, die door de aannemer dienen te worden hersteld, zal de aannemer deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van de aannemer vallen.

IV BETALING

Artikel 8 Betaling in termijnen
Betaling 50% na akkoord op offerte. Na ontvangst van de betaling zullen wij de materialen bestellen
Betaling 40% uiterlijk 1 dag voor aanvang werkzaamheden
Betaling 10% binnen 14 dagen na oplevering

Bovenstaande termijnen gelden tenzij schriftelijk anders is bepaald.
Eigendomsvoorbehoud: het eigendom van alle materialen gaat pas op u over nadat u alle betalingen hebt voldaan

Artikel 9 Eindafrekening
De aannemer zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel zo spoedig mogelijk na de oplevering doen toekomen.

Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.).

Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele ‘meer- en/of minderwerk’ en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.

De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo.

Alle betalingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 10 Opschorting van de betaling
Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de aannemer het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 11 Niet nakomen betalingsverplichting
Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt het bouwbedrijf na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 9 lid 1 en artikel 10 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. Daarna brengt het bouwbedrijf de wettelijke incassokosten in rekening.

Over betaling die niet tijdig is verricht, kan de aannemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 10 lid 5) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

De aannemer is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

EXTRA BEPALINGEN INTERIEURBOUW WERKZAAMHEDEN

Algemeen:
Wijzigingen zijn uitsluitend mogelijk tot 6 weken voor leveringsdatum, behalve voor op dat moment reeds bestelde materialen.
Afhankelijk van de wijziging worden er, naast een meer- of minderprijs, € 250,- aanpassingskosten in rekening gebracht.
Wijzigingen zijn pas akkoord en worden alleen doorgevoerd mits;
– deze in een overeenkomst zijn opgenomen en aan de hierboven genoemde levertermijn voldoet.
– door beide partijen voor akkoord zijn ondertekend.
Binnen zes weken voor de aan u bevestigde leverweek, kan de leverweek niet meer kosteloos worden gewijzigd. (Dit in verband met het productiestadium)
U dient de aan u toegezonden opdrachtbevestiging goed te controleren en eventuele onjuistheden binnen drie dagen na ontvangst schriftelijk aan ons te melden.

Diverse materialen:
Wij wijzen u er nogmaals op dat bij verwerking van verschillende materialen kleurverschil niet uitgesloten is. * Er zal altijd kleurverschil ontstaan tussen gespoten onderdelen en kwastlak onderdelen.
Indien u achterwandbekleding voor uw muren heeft gekocht, wijzen wij u erop dat deze na inmeten van de keukenruimte n.a.v. de inmeetgegevens kunnen worden aangepast. Indien blijkt dat er meer materiaal nodig is, of als er extra gaten in de achterwandbekleding moet komen, zal dit als meerprijs aan u worden doorberekend.
De kraan voor uw vaatwasser en/of wasmachine en stopkraantjes voor aansluiting mengkraan bij spoelbak dienen door uw installateur, voor aanvang keukenmontage te zijn aangebracht. Indien deze niet aanwezig zijn zal onze monteur deze tegen meerprijs alsnog aanbrengen.
Afvoeren van o.a. afval, restmaterialen en verpakkingsmaterialen is niet in deze overeenkomst inbegrepen. Het is mogelijk dit tegen meerprijs van kosten voor u uit te voeren.
De muren waar een keuken/kast moet worden geplaatst dienen nog niet afgeschilderd of behangen te zijn dit i.v.m. voorkomen van beschadigen.

Hout:
Bij gebruik van massief of gefineerd hout, zijn er altijd kleurverschillen welke veroorzaakt worden door de eigenschappen van dit materiaal.
Indien u gekozen heeft voor massief houten onderdelen in uw keuken, dient u zich te conformeren aan de product eigenschappen welke hierop betrekking hebben. Uw adviseur heeft u daarop uitvoerig gewezen.
Reclamaties, welke behoren tot de product eigenschappen van massief hout, vallen niet onder garantie.
Indien u gekozen heeft voor massief houten onderdelen dient u te zorgen dat in de ruimte waar de onderdelen staan / gemonteerd zijn, de luchtvochtigheid altijd tussen de 55% en 65% is. Bij een lagere of hogere luchtvochtigheid kunnen massief houten onderdelen gaan werken en kan scheurvorming in of kromtrekken van het hout plaatsvinden.

Werkbladen: (Beton, Terrazzo, Hardsteen, Natuursteen, Composiet) .
Beton, Terrazzo, Hardsteen en Natuursteen zijn vlek en kras gevoelig. Door gebruik kunnen krimpscheurtjes in het materiaal ontstaan.
Verzegeld of gecoat Beton en Terrazzo blijven altijd nog gevoelig voor krassen en vlekken.
Stenen spoelbakken kunnen door heet water uit o.a. een pan, heet-water-kraan/quooker, dus te hoge temperatuurverschillen, gaan scheuren. De garantie op uw spoelbak komt dus te vervallen bij aanschaf van een quooker/heetwater-kraan.
Stenen spoelbakken kunnen door sappen en zuren ruw en vuil worden. Er kunnen hierdoor dus stukjes van het materiaal van deze spoelbakken los gaan.
Er kunnen bij werkbladen kleur en structuurverschillen zijn ten opzichte van het monsterpaneel wat u getoond is.